Προσθήκη στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/ 6983/23.7.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/ 2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» (Β’ 3136)
Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/117155/4539/2021

(ΦΕΚ Β' 6337/30-12-2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως του Τμήματος Β’ αυτού, την παρ. γ του άρθρου 28, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 120 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129) και την παρ. 1 του άρθρου 33.

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Τον ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα» (Α΄ 237).

4. Τον ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 “Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις”».

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Την υπ΄ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Έκδοση οικοδομικής άδειας με έγκριση επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα μέσω του συστήματος «e-Άδειες»

Η περ. ε., η περ. ββ. και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1.Α. του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.07.2018 (Β’ 3136) απόφασης, συμπληρώνονται και η παρ. 1.Α. διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Α. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, εφόσον η αίτηση αφορά σε οικοδομική άδεια κατηγορίας 1 ή 2, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο σύστημα:
α) αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας,
β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης και στους αρμόδιους μηχανικούς για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και επιβλέψεων,
γ) τα στοιχεία του ακινήτου και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό του ακινήτου,
δ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,
ε) τα δικαιολογητικά του άρθρου 40 πλην αυτών που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση της προέγκρισης, ή της έγκρισης επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα.
Διαχειριστής της αίτησης νοείται ένας εκ των μηχανικών του έργου ή τεχνική εταιρεία, στους οποίους ανατίθεται από τον κύριο του έργου η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της διοικητικής πράξης.
Ο διαχειριστής της αίτησης υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, με ευθύνη του και επιλέγεται:
αα) Η αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της Άδειας.
ββ) Η προέγκριση που έχει εκδοθεί, ή η έγκριση επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα.
γγ) Η κατηγορία και ο χρόνος ισχύος της οικοδομικής άδειας.
Σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της προέγκρισης, το αίτημα για έκδοση της οικοδομικής αδείας απορρίπτεται και τίθεται στο αρχείο.
Η διαδικασία της παρ. 1Α ακολουθείται και για τις οικοδομικές άδειες κατηγορίας 3, για τις οποίες έχει εκδοθεί προέγκριση ή έγκριση επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα.».

Άρθρο δεύτερο
Ανάρτηση έγκρισης επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα στο σύστημα «e-Άδειες»

Προστίθεται άρθρο 10Α στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.07.2018 (Β’ 3136) απόφαση ως εξής:
Άρθρο 10A
Διαδικασία ανάρτησης έγκρισης επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα
Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία ανάρτησης έγκρισης επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. γ του άρθρου 28 του ν. 4495/2107, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 9 του άρθρου 120 του ν. 4819/2021, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο σύστημα:
α) αίτηση ανάρτησης έγκρισης επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα,
β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης,
γ) τεχνική αιτιολογική έκθεση,
δ) τα έγγραφα που πιστοποιούν το δικαίωμα επέμβασης (παραχωρητήριο, τίτλοι κτήσης κ.ά),
ε) την έγκριση επέμβασης του ν. 998/1979 και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει,
στ) το διάγραμμα κάλυψης καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων, εφόσον υπάρχουν, και επιλέγει:
αα) την αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της άδειας και
ββ) τον χρόνο ισχύος της οικοδομικής άδειας που πρόκειται να εκδοθεί.
Στη συνέχεια, υποβάλλει την αίτηση η οποία λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου. Ο Διαχειριστής δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης, παρά μόνο δυνατότητα υποβολής αίτησης για έκδοση της οικοδομικής αδείας, σε συνέχεια της ανάρτησης έγκρισης επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που η έντυπη έγκριση επέμβασης τροποποιηθεί ή διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της ηλεκτρονικής της ανάρτησης είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, η αίτηση υποβάλλεται εκ νέου.
 
Άρθρο τρίτο
Έναρξη λειτουργίας

Για την προσαρμογή της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» στις διατάξεις της παρούσας, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Άρθρο τέταρτο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ