Την επιστροφή 9,2 εκατομμυρίων ευρώ ζήτησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ελλάδα, για κονδύλια της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ που καταβλήθηκαν, κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας.

Συνολικά, αναμένεται να ανακτηθούν 414 εκατ. ευρώ από 22 κράτη- μέλη της ΕΕ, στα πλαίσια της λεγόμενης «διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασμών». Συγκεκριμένα, από την Ελλάδα πρόκειται να επιστραφούν 5,2 εκατ. ευρώ για διορθώσεις σε εκπρόθεσμες πληρωμές και για υπερβάσεις ανώτατων ορίων, 3,6 εκατ. ευρώ για διορθώσεις στις πριμοδοτήσεις ζώων, λόγω αδυναμιών στο χρονοδιάγραμμα των ελέγχων, τον καθορισμό κριτηρίων επιλεξιμότητας, την ανάλυση κινδύνου και τους επιτόπιους ελέγχους και, τέλος, 0,4 εκατ. ευρώ για υπερβάσεις σε καταβληθείσες δαπάνες δημόσιας αποθεματοποίησης.

Στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), τα κράτη- μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη- μέλη. Το ποσό των 414 εκατ. ευρώ θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ, λόγω μη συμμόρφωσης με τους κοινοτικούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών.

Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες δημοσιονομικές διορθώσεις καταλογίζονται στη Μεγάλη Βρετανία με 111,7 εκατ. ευρώ για αδυναμίες στην ταυτοποίηση αγροτεμαχίων και τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών κατά την επεξεργασία των αιτήσεων και στους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. Επιπλέον 48,3 εκατ. ευρώ αναμένονται από την Ιταλία για παραβάσεις σχετικά με τον περιορισμένο έλεγχο πολλών κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης. Στην Πολωνία καταλογίζονται 34,4 εκατ. ευρώ για αδυναμίες στη διαχείριση του καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 29 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στη Γαλλία για ελλείψεις στους επιτόπιους ελέγχους μέτρων αντιστάθμισης φυσικών μειονεκτημάτων. Τέλος, 17,9 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ιταλία για σοβαρά ανεπαρκές σύστημα ελέγχου και απάτη στον τομέα της μεταποίησης εσπεριδοειδών.
πηγή inews.gr