Η MichanikosApps ενημερώνει τους συναδέλφους Μηχανικούς ότι σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του N.4495 και με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του, ορίζεται το πλήθος εργασιών για τις οποίες απαιτείται  Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. Οι εργασίες αυτές μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και είναι οι εξής:

1)      δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή,

2)      τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών,

3)      αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα,

4)   κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενής νερού,

5)      εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών

6)      η κατασκευή ανελκυστήρα

7)      κοπή δένδρων,

8)      υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,

9)      τοποθέτηση ικριωμάτων,

10)   τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων,

11)   εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών,

12) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων,

13)   επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων,

14)   κατασκευή πέργκολας,

15)   τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας,

16)   αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις,

17)   εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης,

18)   κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών,

19)  τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,

20)   συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων,

21)   απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης,

22)   περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή,

23)   κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα,

24)   κατασκευή εστιών και φούρνων,

25)   κατασκευή τζακιών,

26)   ανακατασκευή στέγης,

27)   λειτουργική συνένωση χώρων,

28)   τοποθέτηση κεραιών,

29)   εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης,

30)   στέγαστρα και προστεγάσματα,

31)   επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων,

32)   πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης,

33)   εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων,

34)   εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών,

35)   διαχωρισμό οριζόντιων ιδιοκτησιών,

36)   εγκατάσταση κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα),

37)   τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων,

38)   κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου,

39)   εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων

40) εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση γεφυροπλαστιγγών, με τα απαραίτητα προσαρτήματά τους σε ακίνητα που καλύπτουν τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας των τελωνειακών Υπηρεσιών της Χώρας

41) εργασίες θερμομόνωσης οριζόντιων εξωτερικών όψεων κτιρίων (όπως δώματα), καθώς και οροφών πυλωτής, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται ικριώματα