Ειδικές περιπτώσεις 'Εξοικονομώ': ενοικιαζόμενες κατοικίες, Airbnb, κάτοικοι εξωτερικού, απόκλιση ωφέλιμης επιφάνειας κλπ

Posted in Blog

eks2 600 x 406Στον οδηγό του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» που δημοσιεύθηκε χθες, συμπεριλήφθησαν και διευκρινήσεις που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων.
 
Ο χαρακτηρισμός αυτός αποδίδεται στις αιτήσεις για τις οποίες δεν είναι τεχνικά εφικτοί οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι, είτε πλήρως είτε σε επιμέρους στοιχεία, και ως εκ τούτου εξετάζονται και από τον Δικαιούχο του Προγράμματος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ). Για τις κατωτέρω ειδικές περιπτώσεις ο Δικαιούχος πραγματοποιεί έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Αντίστοιχο έλεγχο πραγματοποιεί ο Δικαιούχος και για κάθε άλλον πολίτη για τον οποίο δεν είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων με τα στοιχεία που τηρούνται από τη φορολογική αρχή. Ο εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου αποδίδεται με την οριστική υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και δεσμεύεται το σχετικό ποσό για την επιχορήγηση, πριν την έναρξη των παραπάνω ελέγχων από τον Δικαιούχο.
 
Α) Ενοικιαζόμενη κατοικία/κατοικία σε βραχυχρόνια μίσθωση
 
Εάν, για επιλέξιμη κατοικία, η χρήση και δήλωση κύριας κατοικίας γίνεται από ενοικιαστή (ή εάν η κύρια κατοικία διατίθεται παράλληλα για βραχυχρόνια μίσθωση), τότε ο ωφελούμενος (μόνον επικαρπωτής ή πλήρης κύριος) εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis Aid) ΕΕ 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EL L352/24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ανωτέρω ενισχύσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει το ύψος των ενισχύσεων, για τις οποίες έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο του τρέχοντος Προγράμματος και του Προγράμματος με τίτλο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», να μην υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000€) Ευρώ. Προς τούτο, απαιτείται από τον δυνητικό Ωφελούμενο (επικαρπωτή/πλήρη κύριο) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ. Σε περίπτωση υπέρβασης του προαναφερθέντος ορίου, η αίτηση κρίνεται ως μη επιλέξιμη.
 
Επιπρόσθετα:
 
  • δεν θα πρέπει εις βάρος του ωφελούμενου να εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης παλιάς κρατικής ενίσχυσης,
  • σε περίπτωση λήψης δανείου, το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) εμπίπτει στις διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (De Minimis Aid) και ως εκ τούτου συνυπολογίζεται με το ύψος των ενισχύσεων για τα οποία ο ωφελούμενος έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ο Δικαιούχος, πριν την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης αιτήσεων (Κεφ 6) διενεργεί έλεγχο σώρευσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid) και σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου, ο Ωφελούμενος ενημερώνεται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων, ότι η αίτησή του δεν κρίνεται επιλέξιμη και θα απορριφθεί. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που ο Δικαιούχος ενημερωθεί, μετά την απόφαση της υπαγωγής, ότι ο έλεγχος της σώρευσης έγινε με λανθασμένη τιμή βάσης, θα πρέπει να επανελέγξει το ποσό της σώρευσης και στην περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου, ο Ωφελούμενος θα ενημερωθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος για τυχόν ανάκληση της απόφασης υπαγωγής.
 
Β) Φορολογικός Κάτοικος εξωτερικού
 
Μία αίτηση εμπίπτει σε αυτή την ειδική κατηγορία μόνον εάν ο/η αιτών/ούσα για υπαγωγή στο Πρόγραμμα ή/και η/ο σύζυγος είναι εγγεγραμμένοι ως φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, φορολογούνται στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση για υποβολή δήλωσης μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στη χώρα μας. Εάν στα πλαίσια της φορολογικής νομοθεσίας δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής και δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, ισχύει συνδυαστικά και η ειδική περίπτωση Γ
 
Το εισόδημα για την κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1, θα προκύπτει από την άθροιση του «εισοδήματος επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει υποβάλει στην Ελλάδα και του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος που έχει αποκτηθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας του, για το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2019).
 
Για την πιστοποίηση των εισοδημάτων ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει επιπρόσθετα:
  • Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή της Κατοικίας του.
  • Φορολογική δήλωση για το έτος αναφοράς, που έχει υποβληθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας.
Τα ανωτέρω α’ και β’ δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδια αρχή.
 
 
Γ) Μη υποχρέωση υποβολής στοιχείων φορολογίας
 
Μία αίτηση εμπίπτει σε αυτή την ειδική κατηγορία μόνον εάν δεν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση και δεν υποβάλλεται δήλωση εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή και αναλυτική κατάσταση για την περίπτωση δωρεάν παραχώρησης (έντυπο Ε2) και συνεπώς δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση είτε της εισοδηματικής κατηγορίας, είτε της κύριας χρήσης της κατοικίας, για τη διαπίστωση της πληρότητας των κριτηρίων του προγράμματος. Τίθεται υπόψη ότι από εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο και ανάλογα με την χρήση αυτού παράγεται είτε πραγματικό είτε «τεκμαρτό» εισόδημα και κατά κανόνα, στην περίπτωση κύριας κατοικίας, προκύπτει υποχρέωση υποβολής εντύπων Ε1 για τα εισοδήματα (και Ε2 για την περίπτωση δωρεάν παραχώρησης). Οι αιτούντες που θεωρούν ότι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να ελέγχουν τι ισχύει φορολογικά για την περίπτωση τους.
 
Στην κατηγορία αυτή δύναται να εμπίπτουν είτε φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού (υπόχρεοι δήλωσης ή σύζυγοι υπόχρεου) είτε εξαρτώμενα τέκνα τα οποία δεν έχουν υποχρέωση υποβολής ατομικής δήλωσης εισοδημάτων και που εντάσσονται στην οικογενειακή δήλωση.
 
Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1985 περί μη υποχρέωσης υποβολής, καθώς και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, για τη διαπίστωση από τον Δικαιούχο ότι πληρούνται τα κριτήρια του προγράμματος. Τίθεται υπόψη ότι στα πλαίσια ελέγχων για την ορθότητα των δηλουμένων στοιχείων, αντίγραφο της δήλωσης αυτής θα αποστέλλεται στο τμήμα συμμόρφωσης της Δ.Ο.Υ προκειμένου να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86/ΦΕΚ Α ́75 και παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ Α ́ 44).
 
Δ) Απόκλιση της Ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου
 
Μία αίτηση μονοκατοικίας ή μεμονωμένου διαμερίσματος εμπίπτει σε αυτή την ειδική κατηγορία μόνον εάν προκύπτει ότι η διαφορά μεταξύ της θερμαινόμενης επιφάνειας (ωφέλιμη επιφάνεια βάσει ΠΕΑ) και της επιφάνειας κύριας χρήσης που δηλώνεται στο Ε9 (η οποία ωστόσο έχει δηλωθεί ορθά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), είναι μεγαλύτερη από 7 m2 .
 
Στις περιπτώσεις αυτές πραγματοποιείται σχετικός έλεγχος από τον Δικαιούχο του προγράμματος για το εάν τα ανωτέρω σχετικά στοιχεία (οικοδομική άδεια ή/και άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, Ε9, ΠΕΑ) συνάδουν μεταξύ τους.
 
Σχετική αναφορά γίνεται και στο Παράρτημα Ι.
 
 

Χαμόγελο του Παιδιού

banner bottom

Η Εφαρμογή

banner bottom

Φόρμα Επικοινωνίας